نام حرکت: زیربغل دمبل تک خم
نوع حرکت: چند مفصله
سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته
عضله هدف اصلی: عضلات پشت
عضلات هدف فرعی: عضلات جلوبازو، ساعد
نکات ایمنی:
-قوس طبیعی کمر حفظ شود.
-دمبل را با کنترل جابجا کنید نه به صورت نا معتادل.
تنوع:
-شیب میزی که برای تکیه گاه استفاده می‌کند می‌تواند تغییر کند. زوایای مختلف اجرای حرکت زیربغل دمبل تک خم فشار متفاوتی را ایجاد می‌کند.
آموزش:
-ابتدا دمبل مورد نظر را بردارید.
-سپس پای مخالف را بر روی میز تکیه‌گاه قرار دهید.
-دست دیگر را برای تکیه گاه بهتر روی میز قرار دهید.
-قوس طبیعی کمر فراموش نشود.
دمبل را تا جایی پایین بیاورید که عضلات پشت به خوبی تحت کشش قرار گیرند.
سپس دمبل را تا انقباض کاملا عضلات پشت بالا بیاورید.