در این قسمت از سریال عضله سازی موثر در رابطه با عضله سازی سریع صحبت می کنیم. درست است که عضله سازی، فرآیندی است که نیاز به صبر زیاد دارد اما برخی راهکارها می‌توانند این فرآیند را سریع‌تر کنند.
در قسمت هفتم سریال عضله سازی موثر، راهکارهای تمرینی، رژیمی و مکملی برای سریع تر شدن عضله سازی پیشنهاد شده است.