عضلات پشت2020-09-09T19:30:39+03:30

آخرین مطالب مربوط به عضلات پشت

404, 2020

آموزش بدنسازی: حرکت زیربغل دمبل تک خم

آموزش حرکات بدنسازی, عضلات پشت|

نام حرکت: زیربغل دمبل تک خم.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات پشت.عضلات هدف فرعی: عضلات جلوبازو، ساعد

2602, 2020

آموزش بدنسازی: حرکت زیربغل هالتر خم

آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضلات پشت|

نام حرکت: زیربغل هالتر خم.نوع حرکت: چند مفصله.سطح تمرینی: پیشرفته.عضله هدف اصلی: عضلات پشتعضلات هدف فرعی: جلوبازو و ساعد.