عضلات سینه2020-09-09T19:30:55+03:30

آخرین مطالب مربوط به عضلات سینه

1804, 2020

آموزش بدنسازی: حرکت پرس سینه دمبل چکشی

آموزش حرکات بدنسازی, تمرین, عضله سینه|

نام حرکت: پرس سینه دمبل چکشی نوع حرکت: چند مفصله سطح تمرینی: مبتدی و پیشرفته عضله هدف اصلی: عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک عضلات هدف فرعی ...