نام حرکت: اسکات هالتر از پشت
نوع حرکت: چندمفصله
سطح تمرینی: پیشرفته
عضلات هدف اصلی: چهاسر، همسترینگ، سرینی
عضلات هدف فرعی: دوقلو، نعلی، راست‌کننده ستون فقرات و …
آموزش:
-هالتر را روی قسمت سرکول قرار دهید و با استفاده از دست هالتر را ثابت نگه دارید.
-پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید.
-نوک پنجه پا را به سمت بیرون هدایت کنید نه رو به رو!
-سپس به آرامی پایین بیایید تا زمانی که زاویه زانو تقریبا نود درجه باشد.(برای اسکات عمیق این زاویه می‌تواند کمتر نیز باشد.)
-سپس با استفاده از عضلات پا به حالت اولیه برگردید.
نکات ایمنی:
-حرکت را کنترل شده و بدون عجله انجام دهید.
-در حرکت اسکات هالتر از پشت زانوها را به هنگام پایین آمدن به بیرون باز کنید.
-نوک پنجه پا به سمت بیرون باشد.
-کمر صاف باشد و قوس طبیعی آن از بین نرود.
-زانوها نباید به مقدار زیادی از نوک پنجه پا تجاوز کنند.
-بیش از حد رو به جلو یا به عقب متمایل نشوید.
-قبل از اجرای حرکت، کاملا بدن خود را گرم کنید.
تنوع:
-این حرکت با دمبل نیز قابل انجام است.
-در اثر افزایش فاصله بین دو پا می‌توانید عضلات متفاوتی را درگیر کنید. (آموزش حرکت اسکات پا باز با دمبل را از این لینک ببینید.)
هدف از اجرای حرکت:
هدف از اجرای حرکت اسکات هالتر از پشت تقویت عضلات پایین‌تنه می‌باشد. به دلیل درگیر کردن عضلات زیاد حین اجرای این حرکت، ترشح تستوسترون افزایش می‌یابد. به همین دلیل این حرکت را می‌توانید ابتدای برنامه تمرینی عضلات پا بزنید تا از تمامی فواید آن بهره ببرید.
3 نکته مهم و ضروری در اجرای حرکت اسکات(نکاتی برای افزایش ایمنی و پیشگیری از مصدومیت):