نام حرکت: زیربغل هالتر خم
نوع حرکت: چند مفصله
سطح تمرینی: پیشرفته
عضله هدف اصلی: عضلات پشت
عضلات هدف فرعی: جلوبازو و ساعد